Tefilla

Teshuva
Brachos
Shema
Tehillim
Davening
Shmonah Esrei
Speaker Filter Box:
Tefillah 37 Modim Ve'al Hanisim (#2) (Purim) (Maharal, Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Tefillah 38 Sim Shalom (#1) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tefillah 39 Sim Shalom (#2) B'Ohr Panecha (Ri bar Yakar, Avudraham) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 40 Tachanun (Rambam, Rabeinu Bachaya) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Tefillah 55 Birkot Kriat Shema (#5) (Torat HaMincha)(10-31-17) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Tefillah 56 Birkot Kriat Shema Yotzer Ohr (#6) (R' Saadia, Rambam, Ran, Kuzari) (11-7-17) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 57 Birkot Kriat Shema (#7) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 59 Birkot Kriat Shema (#9) Ahavas Olam (R' Bachya, Migdal Dovid, Kuzari, Avudraham) (11-21-17) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tefillah 62 Birkot Kriat Shema (#12) Smichat Geula l'Tefilla (Maharal) (01-23-18 Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Tefillah 64 Hakdama To Pesukei D'Zimra Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 65 Hallel (Maharal) Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Tefillah Vaad Nov. 22 2016 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Understanding What You Do - The Halachos of Kavana 3 - Afterword Rabbi Ahron Lopiansky 10 min
020-Tefilah; Entering into HKBH's Warm Embrace Rabbi Eliyahu Reingold 10 min
Amen-Medrash Chaburah (12 Elul 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Bircas Shehechyanu-Tu Beshevat Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Birchas Hachama 5769 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Birchas Hapeiros 01-7 Conditions For Proper Bracha Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Birchas Hapeiros 02-Raw Vs. Cooked 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 03-Raw Vs. Cooked 2 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 04-Raw Vs. Cooked 3-Examples Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 05-Pits and Seeds 1 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Birchas Hapeiros 06-Pits and Seeds,peels 2 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 07-Processed Food 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 08-Processed Foods 2 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min