Shoftim

Return To: Sefer Devarim

Speaker Filter Box:
Parshas Shoftim - Zaken Mamrei Rabbi Avi Haber 54 min
Parshas Shoftim Shmuez- YGW Rabbi Eliezer Kreiser 23 min
Shiur 061 - Shoftim: Divine Mishpat Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Shiur 098 - Shoftim: Beis Din Hagadol & Torah Sh'baal Peh Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shoftim - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Shoftim - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shoftim - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Shoftim - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Shoftim - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Shoftim - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Shoftim - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Shoftim - Melech and Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Shoftim 5776 - Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Parshas D05 Shoftim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D05 Shoftim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Shoftim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Shalom is man made (shoftim 5768- medrash chabura) Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Superstitions and Segulos in Halacha and Hashkafa (Agudah Parsha Shiur Shoftim 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
The simcha of yirah (shoftim 5768) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min