Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Chukas 5773 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Parshas Chukas 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Parshas Eikev 5775 - Chinuch - Defining 'Bracha' Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Emor 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Ki Savo - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Parshas Ki Savo 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Masai - Ramban/Sforno/Chinuch Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Parshas Mishpatim - Yesodei HaTorah - 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Nitzavim-Vayelech 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Nitzavim-Vayelech 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Parshas Noach Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Parshas Noach 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Parshas Noach 5777- Friday Morning Shiur Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Parshas Tezaveh - Akaida - Significance of Kavanos Ha' Mitzvos Rabbi Ahron Lopiansky 21 min
Parshas Toldos 5776 - Yesodei HaTorah Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Parshas Tzav 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Parshas Vayeitzei - Yesodei HaTorah 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Parshas Vayeshev - Brother's justification to kill Yoseph Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Parshas Vayigash 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Parshas Vayishlach - Yesodei HaTorah 5776 Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Parshas Yisro - Yesodei HaTorah - 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Pekudai - Unity, Shleimus & A Hashra'ah From Above Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Pekudai 5775 Mishkan HaEdut; Torah & Avodah Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Pekudai 5779 The Pure Light (Passiac) Rabbi Ahron Lopiansky 25 min
Pekudei - 5759 Eyin Tov and the Counting of the Mishkan Rabbi Ahron Lopiansky 47 min