Chumash

Sefer Berieshis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Shiur on Parshas Bahaloscha - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shiur on Parshas Bahaloscha - 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Shiur on Parshas Bahaloscha - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5762 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 53 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5764 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5766 Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5767 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 45 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5770 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shiur on Parshas Bamidbar - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Shiur On Parshas Korach 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Shiur on Parshas Naso - 5761 Rabbi Ahron Lopiansky 49 min
Shiur on Parshas Naso - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Shiur on Parshas Naso - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 65 min
Shiur on Parshas Naso - 5769 Rabbi Ahron Lopiansky 44 min
Shiur on Parshas Naso - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Shiur on Parshas Naso - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shiur on Parshas Nasso - 5757 Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Shiur on Parshas Nasso - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Shiur on Parshas Nasso - 5762 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min