Chumash

Sefer Berieshis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Bitachon and Fear (Parshas Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Chanufa (Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chayei Sarah 5771 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Chayei Sarah 5776 B05 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777).MP3 Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Counting the Jews (Agudah Parsha Shiur Bamidbar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Degalim and Counting-Individualism- Parshas Bamidbar 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Dinei Mazik; Kedushas Hamokom and Kedushas Hazman (Agudah Parsha Shiur Emor 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Dor Haflagah and History of the World Until Our Generation; 5 Explanations (Parshas Noach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 70 min
Edom and Yavan-Parshas Vayishlach 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Eid Echad Neeman B'Issurim; The Power of Shtikah( Agudah Parsha Shiur Mikeitz 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Electricity on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Vayakhel-Pekudai 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Electricity on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Vayakhel-Pekudai 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Entering a Church( Agudah Parsha Shiur Vaera 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Extravagance and Tznius (Parshas Mikeitz 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Hachnasas Orchim (Agudah Parsha Shiur Vayera 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Hakamas Matzaiva ( Agudah Parsha Shiur Vayishlach 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Hakoros Hatov Medrash Shiur Parshas Shemos 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 46 min
Halachos of Drinking Water; HASHEM's Love and Be'er Miryam (Agudah Parsha Shiur Chukas 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
Halachos of Neir Havdala; Emulating HASHEM's Chesed (Agudah Parsha Shiur Beraishis 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 18 min
Halachos of Shaimos; Torah as a Shirah (Agudah Parsha Shiur Vayeilech 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Hashavas Aveida (Agudah Parsha Shiur Ki Seitzei 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Hashgacha and Bechira-Parshas Vayigash 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 43 min