Chumash

Sefer Berieshis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Acharei Mos-Kedoshim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B01 Beraishis 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas B01 Bereshis 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B02 Noach 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B02 Noach 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas B02 Noach 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B03 Lech Lecha 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B03 Lech Lecha 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B03 Lech Lecha 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B03 Lech Lecha 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas B03 Lech Lecha 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas B04 Vayeira 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas B04 VaYeira 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B04 Vayera 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B04 Vayera 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B05 Chayei Sarah 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B05 Chayei Sarah 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B05 Chayei Sarah 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas B06 Toldos 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B06 Toldos 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B07 VaYeitzei 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B07 Vayeitzei 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B07 Vayeitzei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B08 VaYishlach 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas B08 Vayishlach 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min