Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Ahavas HASHEM-Parshas Vaeschanan 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 57 min
Anivus and Self Esteem-Parshas Shmini 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 59 min
Approaching Avodas HASHEM (Chassidus Shiur Parshas Ki Sisa 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Approaching Avodas HASHEM (Chassidus Shiur Parshas Ki Sisa 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Arvus (Agudah Parsha Shiur Ki Savo 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Arvus and the Arur of Asfer Lo Yakim (Parshas Ki Savoi 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Avdus Hashem, Mishkan, and Chet Haegal-Parshas Vayekhel-Pekudai 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
B'Chukoseihem Lo Seileichu (Agudah Parsha Shiur Acharei Mos 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
B'Tzedek Tishpot; Dan L'Chaf Zechus- Parshas Kedoshim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Bais Hakevaros (Agudah Parsha Shiur Shlach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Bal Tashchis- Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 64 min
Bechira and It's Limits- Vaeira 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Beha'aloscha - Avodas Haleviim-Shmirah Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Ben Sorrer and Moreh and the Learning Curve-Parshas Ki Seitzei 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Berachos V'Klallos- Medrash Chabura (10 Elul 5769) Rabbi Eliyahu Reingold 41 min
Binyan Bais Haknesses (Agudah Parsha Shiur Terumah 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Birchas Yitzchak to Yaakov- Based on Shiur Daas Karbanos Parshas Toldos (1 Kislev 5780) Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Bitachon and Fear (Parshas Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Bracha on the Keshes and Thunder and Lightning (Agudah Parsha Shiur Noach 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Bris and Os Bris- Parshas Lech Lecha 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Chanufa (Agudah Parsha Shiur Vayigash 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Chanukah- Parshas Vayeishev 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Chanukah-Chok and Value- Parshas Mikaitz 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min