Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Childbirth on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Tazria-Metzora 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chiyuvei Chinuch (Agudah Parsha Shiur Emor 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Counting the Jews (Agudah Parsha Shiur Bamidbar 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Degalim and Counting-Individualism- Parshas Bamidbar 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 60 min
Dinei Mazik; Kedushas Hamokom and Kedushas Hazman (Agudah Parsha Shiur Emor 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 20 min
Dor Haflagah and History of the World Until Our Generation; 5 Explanations (Parshas Noach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 70 min
Dreams in Halacha (Agudah Parsha Shiur Vayeishev 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Edom and Yavan-Parshas Vayishlach 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Eid Echad Neeman B'Issurim; The Power of Shtikah( Agudah Parsha Shiur Mikeitz 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Electricity on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Vayakhel-Pekudai 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Electricity on Shabbos ( Agudah Parsha Shiur Vayakhel-Pekudai 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Entering a Church( Agudah Parsha Shiur Vaera 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Extravagance and Tznius (Parshas Mikeitz 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Getting Old in Mitzvos- Parshas Matos-Maasei 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 59 min
Hachnasas Orchim (Agudah Parsha Shiur Vayera 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Haftaras Parshas Parah- The Tumah of the Ani(Self)- Parshas Shmini 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Hakamas Matzaiva ( Agudah Parsha Shiur Vayishlach 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Hakoros Hatov Medrash Shiur Parshas Shemos 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 46 min
Halachos of Drinking Water; HASHEM's Love and Be'er Miryam (Agudah Parsha Shiur Chukas 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
Halachos of Neir Havdala; Emulating HASHEM's Chesed (Agudah Parsha Shiur Beraishis 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 18 min
Halachos of Shaimos; Torah as a Shirah (Agudah Parsha Shiur Vayeilech 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Halachos of Tefillas Musaf (Agudah Parsha Shiur Pinchas 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min
Hashavas Aveida (Agudah Parsha Shiur Ki Seitzei 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Hashavas Aveida (Agudah Parsha Shiur Ki seitzei 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min