Chumash

Sefer Berieshis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Ba09-10-Mattos-Maasei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba09-10-Mattos-Maasei 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba10 Maasei 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Ba10 Maasei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba10 Maasei 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Ba4-Shlach 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Bamidbar 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Bamidbar 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Bamidbar-Shavuos 5778 - Torah is Compared To.. Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Parshas Bechukosai 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Beshalach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Chukas 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D01 Devarim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D01 Devarim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D01 Devarim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D02 Vaeschanan 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D02 Vaeschanan 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D02 Vaeschanan-Nachamu 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D03 Aikev 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Aikev 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Eikev 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D03 Eikev 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D04 Re'eh 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D04 Re'eh 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas D05 Shoftim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min