Chumash

Sefer Berieshis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas S09 Ki Sisa 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S09 Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S09 Ki Sisah 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas S10 Vayakhel 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayakhel-Pekudai 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S10-11 Vayekhel-Pekudai 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S10-11 Vayekhel-Pekudai 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas S11 Pekudai 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas S11 Pekudai 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Shlach 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Shmini 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Shmos 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Shoftim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Tazria 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Terumah 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Parshas Tetzaveh 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Toldos 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Toldos 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas Tzav 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas V01 Vayikra 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas V01 Vayikra 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas V01 Vayikra 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min