Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Sederes Bnai Torah 06-Gemilus Chasadim (VaEra 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Sederes Bnai Torah 07-Emunah and Kabalas Ol Malchus Shamayim (Bo 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Sederes Bnai Torah 08-Shiefa L'Gadlus(Yisro 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Sederes Bnai Torah 09-Simcha(Terumah-Purim 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Sfas Emes Nazir and Daas- Parshas Naso Rabbi Eliyahu Reingold 43 min
Sfas Emes- Nefesh and Ruchniyus-Behaaloscha 5773 Rabbi Eliyahu Reingold 40 min
Shabbos, Daas-Parshas Ki Sisa 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 61 min
Shalom is man made (shoftim 5768- medrash chabura) Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Shechem and the Seven Noachide Laws( Agudah Parsha Shiur Vayishlach 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Sheim Hashem ( Agudah Parsha Shiur Shmos 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Shevet and Mateh- Stages of Growth- Vayechi 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Shevet and Mateh; How to View Your relationship to Klal Yisrael (Erev Shabbos Bamidbar 5773) Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Shevet and Mateh; Proper Use of Bechira (8 Sivan 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Simcha and Schok-Parshas Lech Lecha 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 52 min
Simcha-Parshas Ki Savo 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 56 min
Special Because You Are- Parshas Naso 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Superstitions and Segulos in Halacha and Hashkafa (Agudah Parsha Shiur Shoftim 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
Switching Nachala; Kinnah, Bitachon and Yosef and His Brothers (Agudah Parsha Shiur- VaYeishev 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 18 min
Taavah (Parshas Nitzavim 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 66 min
Techiyas Hameisim-Parshas Beshalach 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 63 min
Tefilas Avraham for S'dom; Lessons in Tefillah (Parshas Vayera 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 59 min
Tefillas Haderech; Machlokes L'shaim Shamayim (Agudah Parsha Shiur- VaYagish 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 21 min
Teshuva - The Fight with the Yetzer Hara (Based on Reb Yerucham Z'L)- Parshas Haazinu 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 27 min
The 4 Amos of Tefillah (Agudah Parsha Shiur Shmos 5779) Rabbi Eliyahu Reingold 22 min
The Authority of The Chachamim (Agudah Parsha Shiur Vaeschanan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 23 min