Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
The Achdus of Purim Rabbi Yitzchak Scher 27 min
The Grounds Rebellion Rabbi Yitzchak Scher 46 min
The Hidden Light Rabbi Yitzchak Scher 44 min
The Livyoson and its Mate Rabbi Yitzchak Scher 51 min
The Moon's Complaint Rabbi Yitzchak Scher 45 min
The Revelation of Havaya Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Tower of Bavel Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Tzfardea- Unity in our world Rabbi Yitzchak Scher 30 min
Upper and Lower Waters Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Wasted Potential Rabbi Yitzchak Scher 31 min
Yaakov and Esav 2 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Yaakov and Esav 3 Rabbi Yitzchak Scher 42 min
Yaakov and Esav 4 Rabbi Yitzchak Scher 38 min
Yishmael- The Makings Of Avrahams Other Son Rabbi Yitzchak Scher 49 min
H/ighschool Shmooze - Parshas Ki Savo 5776 Rabbi Zvi Teitelbaum 29 min
Parshas Lech Lecha - Perek 13, Pasuk 11 Rabbi Zvi Teitelbaum 9 min
Parshas Lech Lecha - Perek 13, Psukim 8-11 Rabbi Zvi Teitelbaum 37 min
Parshas Lech Lecha 12:10-11 Rabbi Zvi Teitelbaum 38 min
Parshas Lech Lecha 12:11-16 Rabbi Zvi Teitelbaum 41 min
Parshas Lech Lecha 12:17-20 Rabbi Zvi Teitelbaum 39 min
Parshas Lech Lecha 13:1-4 Rabbi Zvi Teitelbaum 38 min
Parshas Lech Lecha 13:12-14 Rabbi Zvi Teitelbaum 17 min
Parshas Lech Lecha 13:14 Rabbi Zvi Teitelbaum 37 min
Parshas Lech Lecha 13:14 Rabbi Zvi Teitelbaum 18 min
Parshas Lech Lecha 13:14 Rabbi Zvi Teitelbaum 32 min