Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Ahavas HASHEM and Sukkos( Daf Yomi Simchas Bais Hashoeva 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
An Evening of Inspiration Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
An Evening of Inspiration-GWCK Event( Rabbis Winter, Rhine, Weinberg, Reingold) (24 Elul 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 79 min
Asara B'Teves on Erev Shabbos Rabbi Eliyahu Reingold 6 min
Asara B'Teves- Bnai Yishmael and Klal Yisrael (6 Teves 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Aveilus During Sefirah Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Avodas Elul and Chidush(6 Elul 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 32 min
Beyond the Seder; Discussions for the Rest of Pesach (2 Nissan 5777) Rabbi Eliyahu Reingold 66 min
Birchas Kohanim; Halacha and Agada(Agudah Parsha Shiur Shmini 5776) Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Chametz Found After Bedika; Chametz Shaino Yadua Rabbi Eliyahu Reingold 44 min
Chanukah 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chanukkah and the Culture Around Us (22 Kislev 5774) Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Cheshbon-Ohr Lanefesh (Tzom Gedaliah 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Cheshbon-Ohr Lanefesh(Tzom Gedaliah 5770) Rabbi Eliyahu Reingold 31 min
Chol Hamoed 01-Mitzvas Simcha Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chol Hamoed 02-General Issur Melacha Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chol Hamoed 03-General Heter Melacha Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chol Hamoed 04-Ochel Nefesh Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chol Hamoed 05-Other Tzarchei Haguf(grooming Washing,etc) Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chol Hamoed 06-Haircuts ,shaving Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chol Hamoed 07-Laundering Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Chol Hamoed 08-Tzarchei Moed 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Chol Hamoed 09-Writing Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chol Hamoed 10-Tzarchei Moed 2-Maaseh Hedyot Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Chol Hamoed 11-Davar Haaveid Rabbi Eliyahu Reingold 4 min