Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Tefilla 26 Zachreinu l'Chaim 5775 (Rosh HaShana 8-25-15) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Tefilla; Elokai Neshama (Rosh HaShana 5779 Day 1, rerecorded) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Teshuva and Refuah Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Teshuva and The Hollow Heart Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
The Churban and the Destruction of the Klal in Klal Yisroel Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
The Day In Halacha & Machshava (Asara B'Teves) Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
The Focus on Chanukas Hamikdash in the Geula of Chanukah-(Rabbi Aharon Lopiansky) Baltimore Alumni Gathering (19 Kislev 5777) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
The Grinch Who Stole the Chanukah Oil; Lighting with Stolen Oil(December 26th Federal Holiday Learning 5777-Rabbi Aharon Lopiansky) Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
The Kol Of Rosh Hashana & The Dibbur Of Yom Kippur Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
The Shabbos Goy; Concluding Remarks- Rabbi Aharon Lopiansky 3 Adar 5775 Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
The Three Weeks Rabbi Ahron Lopiansky 58 min
Tisha B'Av Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tisha B'Av 5773 - (Nesiv HaOsher Perek 2 #9) Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Tisha B'Av and the Churban Habayis 7-10-13 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tisha B'Av and the Churban Habayis 7-10-13 Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Tu B'shvat 5769 Peros and What is Beyond Mere Sustenance Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
What Is Kabbalah (Miami) Rabbi Ahron Lopiansky 50 min
What was Revealed at the Revelation ( 28 Iyar 5774) Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Yom Kippur 5758 Tshuva & Refuah Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Yom Kippur 5760 Motzei Yom Kippur Mesibah Part 2 Ha'aderes V'Ha'emunah Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Yom Kippur 5769 - Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5769 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Yom Kippur 5770 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Yom Kippur 5771 Motzei Yom Kippur Mesibah Rabbi Ahron Lopiansky 38 min