Tefilla

Teshuva
Brachos
Shema
Tehillim
Davening
Shmonah Esrei
Speaker Filter Box:
Tefillah 37 Modim Ve'al Hanisim (#2) (Purim) (Maharal, Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 20 min
Tefillah 38 Sim Shalom (#1) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tefillah 39 Sim Shalom (#2) B'Ohr Panecha (Ri bar Yakar, Avudraham) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 40 Tachanun (Rambam, Rabeinu Bachaya) Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Tefillah 55 Birkot Kriat Shema (#5) (Torat HaMincha)(10-31-17) Rabbi Ahron Lopiansky 18 min
Tefillah 56 Birkot Kriat Shema Yotzer Ohr (#6) (R' Saadia, Rambam, Ran, Kuzari) (11-7-17) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Tefillah 57 Birkot Kriat Shema (#7) (Ri bar Yakar) Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 59 Birkot Kriat Shema (#9) Ahavas Olam (R' Bachya, Migdal Dovid, Kuzari, Avudraham) (11-21-17) Rabbi Ahron Lopiansky 22 min
Tefillah 62 Birkot Kriat Shema (#12) Smichat Geula l'Tefilla (Maharal) (01-23-18 Rabbi Ahron Lopiansky 17 min
Tefillah 64 Hakdama To Pesukei D'Zimra Rabbi Ahron Lopiansky 16 min
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (1) Rabbi Ahron Lopiansky 19 min
Tefillah 66 Baruch Sh'Amar (Chochmei Ashkenaz) (05-08-18) (2) Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Tefillah Vaad Nov. 22 2016 Rabbi Ahron Lopiansky 23 min
Understanding What You Do - The Halachos of Kavana 3 - Afterword Rabbi Ahron Lopiansky 10 min
020-Tefilah; Entering into HKBH's Warm Embrace Rabbi Eliyahu Reingold 10 min
Amen-Medrash Chaburah (12 Elul 5771) Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Bircas Shehechyanu-Tu Beshevat Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Birchas Hachama 5769 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Birchas Hapeiros 01-7 Conditions For Proper Bracha Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Birchas Hapeiros 02-Raw Vs. Cooked 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 03-Raw Vs. Cooked 2 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 04-Raw Vs. Cooked 3-Examples Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 05-Pits and Seeds 1 Rabbi Eliyahu Reingold 2 min
Birchas Hapeiros 06-Pits and Seeds,peels 2 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min
Birchas Hapeiros 07-Processed Food 1 Rabbi Eliyahu Reingold 3 min