Shoftim

Return To: Sefer Devarim

Speaker Filter Box:
Parshas Shoftim - Zaken Mamrei Rabbi Avi Haber 54 min
Parshas Shoftim Shmuez- YGW Rabbi Eliezer Kreiser 23 min
Shiur 061 - Shoftim: Divine Mishpat Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Shiur 098 - Shoftim: Beis Din Hagadol & Torah Sh'baal Peh Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shoftim - 5758 Rabbi Ahron Lopiansky 52 min
Shoftim - 5760 Rabbi Ahron Lopiansky 40 min
Shoftim - 5763 Rabbi Ahron Lopiansky 48 min
Shoftim - 5765 Rabbi Ahron Lopiansky 62 min
Shoftim - 5768 Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Shoftim - 5771 Rabbi Ahron Lopiansky 51 min
Shoftim - 5774 Rabbi Ahron Lopiansky 47 min
Shoftim - Melech and Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 38 min
Shoftim 5776 - Sanhedrin Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Shoftim 5779 Rabbi Ahron Lopiansky 43 min
Bal Tashchis- Parshas Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 64 min
Bal Tashchis- Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 64 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Daas Torah and the Siyata D'Shmaya of the Chachamim-Parshas Shoftim 5777 Rabbi Eliyahu Reingold 62 min
Parshas D05 Shoftim 5772 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5774 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas D05 Shoftim 5775 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5778 Rabbi Eliyahu Reingold 4 min
Parshas D05 Shoftim 5779 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Parshas Shoftim 5776 Rabbi Eliyahu Reingold 5 min
Shalom is man made (shoftim 5768- medrash chabura) Rabbi Eliyahu Reingold 42 min