Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Vayishlach - Shiur No.3 Rabbi Gedaliah Anemer 42 min
Parshas Yisro Shiur #1 Rabbi Gedaliah Anemer 38 min
Parshas Yisro Shiur #2 Rabbi Gedaliah Anemer 32 min
Vayeishev - Shiur 1 Rabbi Gedaliah Anemer 42 min
Vayeishev - Shiur 2 Rabbi Gedaliah Anemer 23 min
Vayeishev - Shiur 3 Rabbi Gedaliah Anemer 37 min
Vayera - Shiur 01 Rabbi Gedaliah Anemer 50 min
Vayera - Shiur 02 Rabbi Gedaliah Anemer 50 min
Vayera - Shiur 03 Rabbi Gedaliah Anemer 44 min
062 Miketz-Chanukah - Kavsah ein zakuk lah Rabbi Avi Haber 46 min
49 Bechukosai 5774 (Tnai Koful, Korbonos Bizman Hazeh, Rabbeinu Tam) Rabbi Avi Haber 38 min
50 Bamidbar 5774 Rabbi Avi Haber 28 min
50 Naso 5774 Rabbi Avi Haber 40 min
53 Shelach 5774 (Mikosheish) Rabbi Avi Haber 34 min
Acharei Mos Kedoshim 5773 Rabbi Avi Haber 37 min
B'Shalach 5777, Which is better Neis Nigla or Neis Nistar Rabbi Avi Haber 19 min
Bamidbar 5775 Yegiah Batorah Rabbi Avi Haber 35 min
Beha'aloscha 5775 Simcha Bishabbos (1 of 2) Rabbi Avi Haber 50 min
Beha'aloscha 5775 Simcha Bishabbos (2 of 2) Rabbi Avi Haber 23 min
Behaaloscha hadlaka b'zar 5773 Rabbi Avi Haber 35 min
Behar 5775 Le'olam Bahem Ta'avodu Rabbi Avi Haber 49 min
Behar Bechukosai sefira b'yovel 5773 Rabbi Avi Haber 40 min
Behar Le'olam bahem Ta'avodu 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Beshalach 5775 Did the Manna fall on Yom Tov Rabbi Avi Haber 40 min
Beshalach 5776 - Mitzrayim at Krias Yam Suf Rabbi Avi Haber 22 min