Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Mishpatim 5773 Rabbi Avi Haber 47 min
Mishpatim 5775 - Aisho Mishum Chitzav-Nimukei Yosef-Hadlakas Neiros, Can An Eved Ivri Last Forever,Etc. Rabbi Avi Haber 55 min
Naso 5775 Sotah, Nazir, Birkas Kohanim Rabbi Avi Haber 47 min
Nitzavim Vayelech Ein Kosvin Parshios Parshios 5773 Rabbi Avi Haber 39 min
Noach 5773 Rabbi Avi Haber 41 min
Noach 5776 R Yochanan and Reish Lakish pilpul Rabbi Avi Haber 29 min
Parshas Korach - Hafrasha and Nesina Rabbi Avi Haber 39 min
Parshas Lech Lecha 5777- Kares V'Arriri Rabbi Avi Haber 40 min
Parshas Noach 5777 - M'abed Atzmo Ladaas Rabbi Avi Haber 58 min
Parshas Shoftim - Zaken Mamrei Rabbi Avi Haber 54 min
Parshas Toldos 5777 - Rivka 3 or 14? Rabbi Avi Haber 40 min
Parshas Vayeitzei 5777- Ain M'arvin Simcha B'Simcha Rabbi Avi Haber 36 min
Parshas Vayeshev 5775 - Chalomos Rabbi Avi Haber 38 min
Parshas Vayetzei 5775 Rabbi Avi Haber 38 min
Pekudei 5776 - Birchas Moshe Va'Yihee No'am Rabbi Avi Haber 31 min
Pekudei Hakamas Hamishkan B'Shabbos 5774 Rabbi Avi Haber 46 min
Re'eh 5776 - Bal Tosif Rabbi Avi Haber 74 min
Shelach 5773 Rabbi Avi Haber 39 min
Shelach 5775 Mispar Hamiraglim, Salachti Kidvarecha, 2800 Avadim for Tzitzis Rabbi Avi Haber 41 min
Shemos 5775 - Yedeios al Haparsha Rabbi Avi Haber 75 min
shemos 5777- should one do mitzvah involving a sakanah before matan torah? Rabbi Avi Haber 37 min
Shemos Goy She'heca 5774 Rabbi Avi Haber 37 min
Shmini 5776 - Will Chazir (pig) Be Kosher in the Future? Rabbi Avi Haber 45 min
Shmini Yayin V'sheichar al Taisht 5774 Rabbi Avi Haber 36 min
Tazria 5775 Milah Bishabbos, Tzaraas Rabbi Avi Haber 39 min