Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Vayera Basar B'Chalav 5774 Rabbi Avi Haber 39 min
Vayeshev Yibum bemakom Katlanis 5774 Rabbi Avi Haber 41 min
Vayetzei Maariv Reshus 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Vayigash 5773 Rabbi Avi Haber 47 min
Vayigash 5777 Rabbi Avi Haber 32 min
Vayigash Shiv'im Nefesh 5774 Rabbi Avi Haber 40 min
Vayikra 5775 Shechita Bezar Rabbi Avi Haber 42 min
Vayikra 5776 - Karais at 13 or 20? Rabbi Avi Haber 38 min
Vayikra K'ilu Makriv Korban 5774 Rabbi Avi Haber 38 min
Vayishlach 5773 Rabbi Avi Haber 43 min
Vayishlach 5775 - Ulai Yigrom Hacheit Rabbi Avi Haber 44 min
Vayishlach 5776 - Gid Hanasheh-Assur from Sinai or from Yaakov Rabbi Avi Haber 40 min
Vayishlach Gid Hanasheh 5774 Rabbi Avi Haber 26 min
Yisro 5775 Lo taasun iti - taking pictures and owning figures Rabbi Avi Haber 45 min
Yisro 5776 - Which is greater, Aseh or Lo Taaseh; Ramban on Zachor Hayom etc. Rabbi Avi Haber 46 min
Yisro Kibud Av Le'achar Misah 5774 Rabbi Avi Haber 37 min
Yisro mah shmua shama 5773 Rabbi Avi Haber 40 min
Vayakhail 5774 Rabbi Amram Hess 34 min
Balak - Thursday Night Shiur 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 53 min
Bo 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 49 min
Chayei Sara 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 65 min
Chukas - Thursday Night Shiur 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 70 min
Ki Savo 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 62 min
Mikeitz 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 60 min
Mishpatim 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 50 min