Chumash

Sefer Bereishis
Sefer Shemos
Sefer Vayikra
Sefer Bamidbar
Sefer Devarim
Speaker Filter Box:
Parshas Vayeitzei - Thursday Night Shiur 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 67 min
Parshas Vayeitzei - Yaakov Eisav 5775 Rabbi Dovid Katzenstein 34 min
Parshas Vayeshev & Eretz Yisroel - Thursday Night Shiur 5772 Rabbi Dovid Katzenstein 53 min
Parshas Vayeshev (Oct 21, 2013) Rabbi Dovid Katzenstein 69 min
Parshas Vayeshev - Oct 2013 Rabbi Dovid Katzenstein 69 min
Parshas Vayigash (Dec 5, 2013) Rabbi Dovid Katzenstein 82 min
Parshas Vayigash - Dec 2013 Rabbi Dovid Katzenstein 82 min
Parshas Vayishlach - Thursday Night Shiur 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 54 min
Parshas Vayishlach 5775 Rabbi Dovid Katzenstein 74 min
Parshas Yayishlach 5775 Rabbi Dovid Katzenstein 30 min
Parshas Yisro 5775 Rabbi Dovid Katzenstein 68 min
Pekudei And The Effect of Egel Rabbi Dovid Katzenstein 65 min
Shavuos and Parshas Bamidbar - Thursday Night Shiur 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 72 min
Shemini 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 69 min
Tazria 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 66 min
Tetzaveh - The Urim vTumin Rabbi Dovid Katzenstein 69 min
Toldos 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 63 min
Va'eira - Kvad Pe Eretz Yisrael Rabbi Dovid Katzenstein 66 min
Vayeitzei 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 50 min
Vayeshev 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 52 min
Vayichei 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 56 min
Vayikra - Karbonos and Purim Rabbi Dovid Katzenstein 85 min
Vayishlach 5773 Rabbi Dovid Katzenstein 66 min
Parshas Shoftim Shmuez- YGW Rabbi Eliezer Kreiser 23 min
Parshas Terumah - 5774 Rabbi Usher Laifer 49 min