Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Rosh Hashana 5781 - (Day 1 Recorded Later) Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Rosh Hashanah - Avadim And Banim (Part 2) (Derech Chaim Perek 3 Mishna 14 Part 13b) Rabbi Ahron Lopiansky 28 min
Rosh Hashanah - Coming To Recognition; The Most Basic Tshuva (Alei Shor II 435) Rabbi Ahron Lopiansky 15 min
Rosh Hashanah - The Avodah Of Rosh Hashana (Afekei Mayim From Rav Moshe Shapiro #11) Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Rosh Hashanah - The Hidden Day (Rabeinu Bachaya - Emor) Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 1 Rabbi Ahron Lopiansky 60 min
Rosh Hashanah - Understanding The Machzor Part 2 Rabbi Ahron Lopiansky 57 min
Rosh Hashanah - Yirah & Connecting Everything Back To Hashem (Derech Chaim Perek 3 Mishna 9 Part 3) Rabbi Ahron Lopiansky 24 min
Rosh Hashanah 5761 - The Two Dinim Of Rosh Hashana (Sifsei Chaim 71 - 76) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #1 The Kol Of Rosh Hashana And The Dibur Of Yom Kippur) Rabbi Ahron Lopiansky 42 min
Rosh Hashanah 5773 - #2b Emuna; Connecting To The Root (Nesiv Haemuna Perek 2 #7b) Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Rosh Hashanah 5773 - #3 Kol And Dibur, Din Rh And Din Kol Yom, Neviim And Ksuvim (Ikkarim #13 Ikkar 6) Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Rosh Hashanah 5773 - #4 Shofar And A Deeper Life Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Rosh Hashanah 5773 - #5 Connecting With His Deeper Ratzon Rabbi Ahron Lopiansky 26 min
Rosh Hashanah 5773 - #6 A Day Shrouded In Mystery Rabbi Ahron Lopiansky 55 min
Rosh Hashanah 5774 - #2 Shmiya; The Connection To Another World And A New Self Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Rosh Hashanah 5774 - #3 Din; The Essence Of The Briah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Rosh Hashanah 5775 - Getting To The Safah Brurah Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Rosh Hashanah 5775 - The Shochad Of Becoming His Children Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Rus Perek 1 Verse 14 and on (Nachalas Yosef 5774) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Rus Perek 1 Verse 16 until 22 (Nachalas Yosef 5775) Rabbi Ahron Lopiansky 37 min
Rus Perek 4 Verse 18 and on (Nachalas Yosef 5773) (18-22) Rabbi Ahron Lopiansky 46 min
Rus with Nachlas Yosef 5776 [rerecorded] Rabbi Ahron Lopiansky 41 min
Shavous 5775 Torah & Mitzvot (Yeshiva) [recorded afterwards] Rabbi Ahron Lopiansky 36 min
Shavuos - Addition By Subtraction Rabbi Ahron Lopiansky 24 min