Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
RH- Heavenly Judgement Rabbi Yitzchak Scher 35 min
Rosh Hashana- Confronting Reality (end cut off) Rabbi Yitzchak Scher 40 min
Rosh Hashana- Keeping It Real Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rosh Hashana- The Refresh Button Rabbi Yitzchak Scher 34 min
Rus 2:13-23 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 2:2 - 2:12 Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Rus 3:1-8 Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Rus 3:9-18 Rabbi Yitzchak Scher 46 min
Seder- 15 Steps to Inspiration Rabbi Yitzchak Scher 68 min
Seder- A Paradigm Shift Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Sefiras Haomer - removing the animal within Rabbi Yitzchak Scher 39 min
Sefiras HaOmer- Our Reaction to Pesach Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Sefiras Haomer- Temimos Rabbi Yitzchak Scher 36 min
Shavuos - Silencing the World Around Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Shavuos - Why So Much Counting Rabbi Yitzchak Scher 33 min
Shavuos and Rus Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Shavuos- A Conflict of Emotion Rabbi Yitzchak Scher 43 min
Shavuos- Experiencing Sinai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Shavuos- Standing at Har Sinai Rabbi Yitzchak Scher 32 min
Shavuos- The Privilege to be a Yid Rabbi Yitzchak Scher 41 min
Shevat and our Appetites Rabbi Yitzchak Scher 48 min
Shevat gives us hope Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Shevat gives us hope Rabbi Yitzchak Scher 37 min
Shevat- The Sprouting of Torah Rabbi Yitzchak Scher 15 min
Shimush Chochomim Rabbi Yitzchak Scher 21 min