Moadim

Pesach
Sefiras HaOmer
Lag Baomer
Shavuos
Shiva Asar B' Tammuz
The Three Weeks
Tisha B'Av
Chodesh Elul
Rosh Hashanah
Yom Kippur
Succos
Hoshanah Rabbah
Chanukah
Shovovim
Asara B'Teves
Tu B'Shvat
Purim
Shabbos
Rosh Chodesh
Yom Tov
Chol Hamoed
Months Of The Jewish Year
Speaker Filter Box:
Kinnah 12 - The Element Of 'poh' In The Bais Hamikdash Rabbi Ahron Lopiansky 12 min
Kinnah 12 - The point of Poh - Ideal vs. Real Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 12 5778- The Need for a Mokom for Ruchniyos Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 13 Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 13 - Aye Koh - Chachma through Mashal Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 13 - Challenge of lack of clarity Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 13 - Mikdash - The Mashal of Where We Can Reach Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 13 - The Word Koh - The Infinite Torah Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 13 5778-The World of Ruchniyos Can't Be Built on a World of Artziyos Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 14 Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
Kinnah 14 - Churban in Techilas HaBriah Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 14 - Churban Interwoven In The Briah, Geulah Beyond The Briah Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 14 - No Resting Place in Galus Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 14 - Why was churban written in Creation Rabbi Ahron Lopiansky 3 min
Kinnah 14 5778- Ruchniyos Can't be Frozen Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 15 Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 15 - Hashem Gives Time To Do Teshuvah Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
Kinnah 15 - How to accept Tochachah Rabbi Ahron Lopiansky 6 min
Kinnah 15 - Tochacha is a signal which cannot be ignored Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 15 - We Can't find Favor Amongst the Goyim Rabbi Ahron Lopiansky 9 min
Kinnah 15 5778-The Pain of the Jeering is the The Challenge to My Core Being Rabbi Ahron Lopiansky 7 min
Kinnah 16 Rabbi Ahron Lopiansky 5 min
Kinnah 16 - Devaikus In The True Mamashus Of Hashem Against Devaikus In Ervah Rabbi Ahron Lopiansky 8 min
Kinnah 16 - Titus vs Nevudchadnetzer Rabbi Ahron Lopiansky 4 min
Kinnah 16 - Uniqueness of Titus, Anti-Tov, Hirus Rabbi Ahron Lopiansky 5 min