Sifrei Kodesh

Chazal
Rishonim
Acharonim
Contemporary
Speaker Filter Box:
Shiur 083 - Metzora: Koach Hadibur Rabbi Ahron Lopiansky 27 min
Shiur 084 - Kedoshim: Nuvel B'reshus Hatorah Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Shiur 085 - Behar: Pirush Hamitzvos & Shtei Brisos Rabbi Ahron Lopiansky 35 min
Shiur 086 - Behukosai: Bracha, Klala & Olam Haba Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Shiur 087 - Bamidbar: Numbers, Levi'im, And Din Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Shiur 088 - Naso: Simcha & Shir Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Shiur 089 - B'haaloscha: Cycles Of Creation Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Shiur 090 - Shelach: Eretz Yisroel & Sarim Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Shiur 091 - Balak: Nevuah & Shleimus Haadam Rabbi Ahron Lopiansky 34 min
Shiur 092 - Pinchas: Shalom, Yerusha, & Leadership Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Shiur 093 - Matos: Shvuas Hashem & Nekama Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Shiur 094 - Masei: Details & Paradigms Rabbi Ahron Lopiansky 31 min
Shiur 095 - Devarim: M'pi Moshe Or M'pi Hagevura? Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Shiur 096 - Va'eschanan: Tochacha & Galus Rabbi Ahron Lopiansky 29 min
Shiur 097 - Eikev: Ochlei Hamann Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Shiur 098 - Shoftim: Beis Din Hagadol & Torah Sh'baal Peh Rabbi Ahron Lopiansky 39 min
Shiur 099 - Ki Seitzei: Aveilus & Ahava Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Shiur 100 - Ki Savo: Haskeis U'shma Rabbi Ahron Lopiansky 30 min
Shiur 101 - Nitzavim: Lma'an Sfos Ha'rava Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Shiur 102 - Ha'azinu: HaTzur T Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Shiur 103 - V'zos Habracha: Different Meanings Of Bracha Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Shiur 104 - Bereishis: Mitzius Hatorah Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Shiur 105 - Lech Lecha: The Importance Of Environment Rabbi Ahron Lopiansky 32 min
Shiur 106 - Vayera: Shchina, Shlichus & Nekudos Rabbi Ahron Lopiansky 33 min
Shiur 107 - Vayeishev: Na'arus & Chalomos Rabbi Ahron Lopiansky 32 min